hero pic fwis 2021web

L´Oréal Česká republika ocenil tři vědkyně

rozdělí si 600 000 Kč

Praha, 28. června 2021 – L’Oréal Česká republika již popatnácté ocenil tři nadané vědkyně pomocí lokálního CSR projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě. Letos se porota složená ze zástupců Akademie věd ČR, UNESCO a společnosti L’Oréal rozhodla podpořit trojici výzkumnic z oblasti medicíny, fyziologie a genetiky rostlin. Nadané vědkyně si mezi sebou rovným dílem rozdělí 600 tisíc korun.

 Česká verze mezinárodního programu přilákala letos k  účasti celkem 66 vědkyň, které splnily podmínku věku do 40 let a dosažení titulu Ph.D. ve vědeckých oblastech. Do dubnového finále, které se uskutečnilo navzdory pandemii, se jich nakonec probojovalo třináct.

Tři z nich během osobní prezentace svých projektů zaujaly porotu natolik, že každou z nich ocenila částkou 200 tisíc korun. Peníze mohou vítězky použít libovolně k naplnění svých cílů.

Vítězky 15. ročníku L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě:

  • MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D. – zkoumá nové příčiny dědičné periferní neuropatie, která postihuje periferní nervy a patří mezi nejčastější dědičná nervosvalová onemocnění.
  • RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D. – zkoumá strukturu rostlinných chromozomů a genomů s cílem pochopit, jak vznikly a jak se v průběhu evoluce měnily.
  • Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D. – zkoumá funkční význam metabolických změn v kostní dřeni s cílem přispět k cílenější léčbě osteoporózy.

„Ženy ve vědě se podílejí na zásadních výzkumech po celém světě. Navzdory jejich pozoruhodným objevům však stále globálně podle posledních dat představují pouze třetinu výzkumných pracovníků a jejich práce si zřídka získá uznání, které si zaslouží. Pouze 4 % Nobelových cen za vědu* byla kdy udělena ženám a pouze 11 % vedoucích výzkumných pozic zastávají v Evropě ženy.** Podobná situace panuje v České republice, kde je zastoupení žen mezi vědci jen 27 %.*** I proto jsme rádi, že můžeme podporovat jejich úsilí a přispět k tomu, aby jejich příklad následovaly i dívky teprve nastupující generace,“ říká Brigitte Streller, generální ředitelka společnosti L’Oréal pro Česko, Slovensko a Maďarsko.

Její slova dokládají i výsledky Monitorovací zprávy o postavení žen v české vědě, kterou pravidelně zpracovává Národní kontaktní centrum – gender a věda.**** Podle této studie patří Česko v mezinárodním srovnání z hlediska zastoupení žen ve výzkumu i na nejvyšších akademických pozicích dokonce k nejslabším zemím v Evropské unii. Celkový počet osob pracujících ve výzkumu roste. Tento nárůst však rychleji probíhá na straně mužů.

„Aby se tento stav změnil, bude potřeba udělat řadu systémových změn, aby se ženám vyplácelo investovat do sebe a svých profesních cílů. Zároveň je potřeba podporovat ženy už v mladém věku, aby následovaly své sny a ambice a přestaly je filtrovat optikou genderových stereotypů,“ říká Ing. Ilona Mülllerová, DrSc., předsedkyně poroty programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika – talentový program.

Pandemie COVID-19 ještě výrazněji rozevřela nůžky genderových předsudků v oblasti výzkumu. Podle UNESCO Science Reportu pod 90 % odborných článků jsou podepsáni muži. Tři čtvrtiny vědkyň uvedlo, že současná situace jejich profesionální a osobní rovnováhu negativně ovlivňuje. ****

 

 

Laureátky L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika - talentový program 2021

MUDr. Petra Laššuthová, Ph.D., pracuje pro LF UK v Motole.

fwis lassuthova

Dědičná periferní neuropatie je degenerativní choroba postihující periferní nervy. Typickým příznakem je progresivní svalová slabost a atrofie svalstva na dolních končetinách, později i na horních končetinách, někdy také porucha citlivosti. Patří mezi nejčastější dědičná nervosvalová onemocnění. V ČR jí trpí okolo 4 000 pacientů. Součástí mé práce je objasňování vzácných a hledání nových příčin tohoto onemocnění. V současnosti je popsáno, že patogenní varianty ve více než stovce genů mohou způsobovat dědičnou neuropatii. I po vyšetření těchto známých příčin zůstává původ nemoci neobjasněn u velké části pacientů. Je to proto, že mnoho typů zatím ještě neznáme, a také proto, že může jít o varianty, které běžné metody nezachytí. Pro tyto pacienty se snažíme využít nejnovější nástroje genomiky tak, abychom zjistili, co jejich nemoc způsobuje. Určení příčiny má zásadní význam pro pacienta, pro jeho/její rodinu. Znalost kauzálního genu a varianty nám umožní nabídnout správné genetické poradenství, lépe specifikovat prognózu a v některých případech i lépe směrovat léčbu. Mimo jiné je objasněním příčiny ukončena někdy i mnoho let trvající „diagnostická Odyssea“, což má významné psychologické i společenské dopady.

Apomixie je nepohlavní způsob rozmnožování semeny, při kterém nový jedinec vzniká bez splynutí samčích a samičích pohlavních buněk. Ideálním modelovým systémem pro studium apomixie je rostlinný rod Boechera, který zahrnuje sexuálně se rozmnožující druhy, ale i druhy rozmnožující se nepohlavním způsobem. Ve svém projektu využívám kombinaci nejmodernějších genomických přístupů k rekonstrukci a porovnání struktury genomů sexuálních a apomiktických druhů rostlin z rodu Boechera. Tento přístup mi také umožňuje objasnit vznik chromozomů spojených s apomixií a jejich evoluční roli. Projekt tedy představuje vzrušující cestu k odhalení podstaty nepohlavního rozmnožování rostlin.

RNDr. Terezie Mandáková, Ph.D., pracuje pro CEITEC Masarykovy univerzity v Brně.

FWIS 2021 mandakova

Mgr. Michaela Tencerová, Ph.D., pracuje pro Fyziologický ústav AV ČR

Tencerov web

Osteoporóza neboli řídnutí kostí se nazývá chronické onemocnění kostry. Dochází k nerovnováze mezi novotvorbou kostní hmoty a jejím úbytkem. Kosti ztrácejí svoji pevnost, důsledkem se stává zvýšené riziko zlomenin převážně kyčelního kloubu, v oblasti zápěstí a páteře. Nejvíce se v ohrožení ocitají pacienti s metabolickými onemocněními, ať jde o cukrovku nebo obezitu, zejména ženy. Naše nedávná zjištění ukázala, že lámavost kostí v obezitě způsobuje akumulace tukové tkáně v kostní dřeni, která vede k urychlenému stárnutí a vyčerpání jejích kmenových buněk, což zhoršuje vytváření zdravé kostní hmoty.  Hlavním cílem naší studie je proto zkoumat funkční význam metabolických změn v kostní dřeni a zjistit, zda jim lze zabránit pomocí dietních opatření nebo farmakologicky, tedy použitím léků pro léčbu metabolických onemocnění. Naše poznatky mohou přispět k cílenější léčbě osteoporózy u pacientů, kteří jí trpí, nebo mohou vést k jejímu zabránění.

O projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě ve světěLOréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, ale rovněž poskytovat podporu mladým vědkyním na počátku kariéry. Od svého vzniku se program postupně rozšířil do mnoha států světa a vyznamenal více než 3 600 žen ze 110 zemí.


L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice
V České republice byl projekt realizován poprvé v roce 2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně, vybrané odbornou porotou. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s Akademií věd České republiky. Od zahájení projektu v České republice bylo oceněno již 41 talentovaných žen vědkyň, které si mezi sebou rozdělily částku ve výši necelých 9 milionů korun.

 

 

* zdroj: https://www.nobelprize.org/prizes/facts/nobel-prize-facts/

Laureátky z vědních kategorií Fyzika, Chemie a Fyziologie nebo Medicína (oceněno 23 žen oproti 601 mužům): 4/216 ve Fyzice | 7/186 za Chemii | 12/222 ve Fyziologii nebo Medicíně.

** Zdroj: https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/economic-and-financial-affairs/economic-benefits-gender-equality/stem

*** zdroj: Český statistický úřad: Výzkum a vývoj | ČSÚ (czso.cz)

**** zdroj: Monitorovací zprávy o postavení žen v české vědě, kterou pravidelně zpracovává Národní kontaktní centrum – gender a věda Ženy ve vědě: data | NKC - gender a věda (genderaveda.cz)

***** zdroj UNESCO: https://unesdoc.unesco.org/