L'Oréal for the future

L’Oréal lanserer sitt nye bærekraftsprogram «Loreal for the future», som fastsetter konsernets mål for 2030. I tråd med de voksende klimautfordringene arbeider Loreal for å sikre en forretningsmodell som respekterer planetens tålegrense, og som styrker forpliktelsene for både bærekraft og inkludering.

  • L’Oréals engasjement for å endre forretningsmodellen til å respektere planetens tålegrense:

- Innen 2025 skal alle L’Oréals produksjonsanlegg være karbonnøytrale ved å gjøre produksjonen mer effektiv og bruke 100 % fornybar energi.

- Innen 2030 skal 100 % av all plast i emballasjen på L’Oréals produkter enten være resirkulert eller biologisk basert.

- Innen 2030 skal L’Oréal redusere utslipp av drivhusgasser med 50 % per ferdig produkt sammenlignet med 2016.

  • Selskapet skal bidra til å løse verdens problemer gjennom støtte til samfunns- og miljøproblemer gjennom en større plan som ble lansert i mai 2020:

For å hjelpe kundene med å ta mer bærekraftige valg, har L’Oréal utviklet en merkemetode som tar hensyn til miljø- og samfunnsfaktorer, som går fra A til E. Metoden er støttet av uavhengige forskere og verifisert i en uavhengig revisjon, og vil bli gradvis utviklet til å dekke alle merker og kategorier . "L’Oréals bærekraftsrevolusjon går inn i en ny tidsalder. Utfordringene som planeten står overfor er av et helt nytt omfang, og det er helt nødvendig at vi styrker vårt arbeid for å sikre menneskehetens videre eksistens. Vi gjør dette gjennom måten vi driver vår virksomhet og i vårt bidrag til samfunnet. Vi vet at de største utfordringene venter, og L’Oréal vil fortsette å være lojal mot sin ambisjon: det vil si drive vår virksomhet på en måte som planeten tåler," sa Jean-Paul Agon, styreleder og CEO i L’Oréal. L’Oréals virksomhet i endring for å respektere "naturens tålegrense"

L’Oréal forplikter vi oss til å sikre at aktivitetene våre respekterer de planetariske grensene, som innebærer hva planeten kan motstå, slik det er definert av miljøvitenskapen*. L'Oréals nye program for bærekraft “L'Oréal for the future” fastsetter konsernets mål for 2030. I tråd med de voksende klimautfordringene styrker L'Oréal sin implementering av en forretningsmodell som respekterer de planetariske grensene ytterligere og styrker forpliktelsene overfor både bærekraft og inkludering. L’Oréals mål er å bekjempe klimaendring støttet av “Science Based Targets ”-initiativet*, men går ett skritt videre ved også å arbeide med tre andre miljøutfordringerer; tap av biologisk mangfold, vannforbruk og sirkulær bruk av ressurser. Selskapet vil også arbeide med sin indirekte innvirkning på omverdenen, relatert til for eksempel leverandørenes aktivitet og forbrukernes bruk av våre produkter.

” I løpet av det siste tiåret har vi endret virksomheten vår og valgt bærekraft som selve kjernen i vår forretningsmodell. Med våre forpliktelser er vi på vei inn i en ny fase og gjort store endringer der vi gjør en ekstra innsats som omfatter mer enn bare den direkte miljøpåvirkningen. Å hjelpe forbrukeren med å ta bærekraftige valg, samt å generere positive bidrag både for samfunn og klima. Som et ledende selskap innenfor vår næring, anser vi det som vår rolle å bidra til oppbygging av et inkluderende og bærekraftig samfunn. ”
sier Alexandra Palt, L’Oréal Chief Corporate Responsibility Officer.

Et konkret eksempel på hva L’Oréal ønsker å oppnå: Innen 2025 skal alle selskapets produksjonsanlegg, kontorbygg og forskningssentre være karbonnøytrale ved å gjøre produksjonen mer effektiv og bruke 100 % fornybar energi. Gjennom denne forpliktelsen ønsker L’Oréal å bidra til overgang til større bruk av fornybar energi i landene selskapet er etablert. Hjelp til L’Oréals forbrukere for å ta bærekraftige valg L’Oréal ser på oppgaven med å engasjere hele sitt økosystem (klienter, leverandører og forbrukere) som en del av selskapets ansvar. For å hjelpe selskapets 1,5 milliarder kunder med å ta mer bærekraftige valg, har L’Oréal utviklet en type merking av sine produkter som tar hensyn til miljøeffekt og samfunnsansvar. Etiketten viser en score fra A til E, hvor et produkt som er merket med "A" anses som "best i klassen" med hensyn til miljøpåvirkning. Denne metoden er støttet av uavhengige forskere og data er verifisert av Bureau Veritas Certification. Etikettene og scoren vil være tilgjengelig på produktenes nettsider. Det første merket som innfører denne nye merkingen i 2020 er Garnier på sine hårpleieprodukter. Dette merket er det tredje største skjønnhetsmerket på verdensbasis og størst i Frankrike. Merkingen vil gradvis bli utvidet til andre land, L’Oréals merker og produktkategorier. Selskapet skal bidra til å løse verdens problemer gjennom støtte til samfunns- og miljøproblemer gjennom en større plan som ble lansert i mai 2020: L’Oréal kunngjorde i mai 2020 at selskapet vil sette av 150 millioner EURO til samfunns- og miljøproblemer som haster:

  • L’Oréal investerer 100 millioner EURO som en respons på viktige miljøutfordringer. 50 millioner EURO vil bli brukt til tilbakeføring av økosystemer i havet og i skoger gjennom et fond som kalles L’Oréal Fund for Nature Regeneration, som skal administreres av Mirova, et datterselskap av Natixis Investment Managers.3
  • For å hjelpe sårbare kvinner har L’Oréal også etablert et veldedig fond på 50 millioner EURO. Fondet støter feltorganisasjoner og lokale veldedige organisasjoner i deres arbeid med å bekjempe fattigdom, hjelpe kvinner med å bli integrert både i samfunnet og yrkeslivet, gi nødhjelp til flyktninger og kvinner med funksjonsnedsettelse, forebygge vold mot kvinner og støtte ofre. 
  • Ved utgangen av 2019 hadde L’Oréal 35 karbonnøytrale anlegg, dvs. at de bruker 100 % fornybar energi, inkludert 14 fabrikker. I 2013 besluttet L’Oréal å rette fokus på selskapets kjerneaktivitet utvikling av skjønnhetsprodukter gjennom det globale bærekraftprogrammet Sharing Beauty With All, som inkluderer konkrete bærekraftsmål frem til 2020. Et av de viktigste elementene i programmet verktøyet SPOT (Sustainable Product Optimization Tool), som ble utviklet for å vurdere og forbedre miljøpåvirkning og sosial effekt av produkter fra alle merker. Bærekraft er nå fullt integrert i designprosessen til alle selskapets nye produkter.
  • 85 % av produktene som ble utviklet eller oppdatert i 2019 hadde en forbedret miljømessig og sosial profil.
  • Ved utgangen av 2019 hadde L’Oréal hjulpet 90 635 personer fra vanskeligstilte samfunn med å finne arbeid gjennom solidariske kjøp og inkluderingsprogrammer.
  • L’Oréal er det eneste selskapet i verden som har oppnådd karakteren A på alle tre CDP-rangeringene - klimaendring, vannforbruk, skogbevaring - i 4 år på rad.

 

1 Naturens tålegrense er et begrep som ble definert i 2009 av en gruppe miljøforskere ledet av Stockholm Resilience Centre og Australian National University

2 The “Science Based Targets initiative” er et partnerskap mellom CDP, UN Global Compact, WRI og WWF. Partnerskapet har som mål å få bedrifter til å forplikte seg til en frivillig overgang mot en lavkarbon-økonomi, i samsvar med målet om maks. +1,5 °C anbefalt av internasjonale klimaeksperter .

3 Ytterligere 50 millioner vil bli benyttet til finansiering av prosjekter knyttet til sirkulær økonomi.

 "L’Oréal Fund for Nature Regeneration" vil være et "Other Alternative Investment Fund" etter betydningen i artikkel L. 214-24 III i den franske "Monetary and Financial Code" og vil bli etablert som et forenklet joint-stock-selskap med variabel kapital. "L’Oréal Fund for Nature Regeneration" vil være reservert for L’Oréal og samarbeidspartnere, og vil ikke bli markedsført overfor tredjeparter eller være tilgjengelig for abonnement av tredjeparter. Videre utgjør ikke dette dokumentet et "offer of securities to the public", med betydningen fra EU-forordning 2017/1129 ("Prospektforordningen for verdipapirer"). Om L’Oréals bærekraftsarbeid: vi starter ikke fra bunnen av L’Oréal ble tidlig klar over behovet for å respondere på miljøutfordringer. Som et industriselskap besluttet selskapet at arbeidet for å redusere miljøpåvirkningen av selskapets fabrikker og distribusjonssenter var det åpenbare første tiltaket, og ikke minst nødvendig for å starte endringen. Den første fasen er snart fullført.  Siden 2005 har konsernet redusert CO2-utslipp fra sine fabrikker og distribusjonssenter med 78 %, en økning fra det opprinnelige målet på 60 % innen 2020, samtidig som produksjonsvolumet skal økes med 37 % i samme periode.

Commitments

.PDF?REV=C560F4F386A64C7785693C4C5F801814

L'Oréal For the Future

L'Oréal For the Future
Download