L'Oréal for the future

L’Oréalin kunnianhimoiset kestävyystavoitteet vuodelle 2030

L’Oréal on esitellyt uuden kestävän kehityksen ohjelmansa
“L’Oréal for the future”. Se sisältää konsernin uudet ympäristötavoitteet, jotka se aikoo saavuttaa vuoteen 2030 mennessä. Ympäristö- ja sosiaalisten haasteiden kasvaessa L’Oréal on päättänyt nopeuttaa sellaisten toimintamallien käyttöönottoa, jotka parantavat maapallomme kantokykyä ja auttavat yhtiötä sitoutumaan yhä vahvemmin niin vastuullisuuteen kuin osallisuuden edistämiseen.

 • L’Oréal ottaa liiketoiminnassaan entistä paremmin huomioon maapallomme
  kantokyvyn:

  o Vuoteen 2025 mennessä kaikki L’Oréalin toimipisteet ovat hiilineutraaleja. Pääsemme tavoitteeseemme parantamalla energiatehokkuuttamme ja käyttämällä 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

  o Vuoteen 2030 mennessä tuotepakkauksissa käytetty muovi on 100-prosenttisesti joko kierrätettyä tai biopohjaista.

  o Vuoteen 2030 mennessä L’Oréal vähentää kasvihuonekaasupäästöjään 50 % valmista tuotetta kohden verrattuna vuoden 2016 tasoon.
 • Lanseerasimme toukokuussa 2020 poikkeuksellisen mittavan ohjelman ratkaistaksemme sellaiset sosiaaliset haasteet ja ympäristöongelmat, jotka eivät voi
  enää odottaa.

  o L’Oréal varaa 150 miljoonaa euroa kiireellisten sosiaalisten ongelmien ja ympäristöön kohdistuvien haasteiden ratkaisemiseen.
  Auttaakseen kuluttajia tekemään vastuullisempia valintoja L’Oréal on kehittänyt tuotteidensa ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista kertovan merkintäjärjestelmän, jossa käytetään A:sta E:hen ulottuvaa asteikkoa. Se on riippumattomien tiedeasiantuntijoiden hyväksymä sekä riippumattoman auditointiyrityksen verifioima. Kaikki brändit ja kategoriat ottavat sen vaiheittain käyttöön.

“L’Oréalin vastuullisuusvallankumous on siirtynyt uuteen aikakauteen. Maapallomme kohtaamat ongelmat ovat vaikeampia kuin koskaan. Meidän tulee tehdä muutoksia entistä nopeammin, jotta maapallomme kantokyvyn rajat eivät tule vastaan. Teemme omassa liiketoiminnassamme vastuullisia muutoksia, mikä vaikuttaa myös koko yhteiskunnalle antamaamme panokseen. Tiedämme, että suurimmat haasteemme ovat vielä edessä. L’Oréal on sitoutunut tulevaisuudessakin tavoitteeseensa:
toimimaan maapallon kantokyvyn edellyttämällä tavalla”,
sanoo L’Oréalin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Jean-Paul Agon.


L’Oréalin liiketoiminnasta "maapallon rajat" huomioitavaa Maapallomme kantokyky asettaa rajat, joita ei voida ylittää turmelematta ihmisten elinympäristöä ja tulevaisuutta. Tulevina vuosikymmeninä maapallon ekologisten turvarajojen puitteissa toimimisen tulee olla ensimmäisellä sijalla, kuten tiedemiehet ovat yksimielisesti todenneet. Siksi L’Oréal
sopeuttaa toimintatapansa kaikessa liiketoiminnassaan maapallon kantokyvyn mukaiseksi.

L’Oréal-konserni on määritellyt vuodelle 2030 uudet mitattavat tavoitteet ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Tavoitteitamme tukee osallistuminen “Science Based Targets” -aloitteeseen, mutta menemme omissa tavoitteissamme askeleen pidemmälle. Otamme huomioon myös kolme muuta tärkeää ympäristökysymystä, jotka ovat luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, kestävä vesihuolto ja luonnonvarojen käyttö kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. L’Oréal haluaa ottaa kaikessa liiketoiminnassaan huomioon maapallon rajalliset resurssit ja toimia reiluna kumppanina yhteisöille, joiden kanssa se tekee yhteistyötä. Siksi yhtiö jatkaa edelleen suorien ympäristövaikutustensa.

"Olemme viimeisen kymmenen vuoden aikana muuttuneet yritykseksi, jonka liiketoimintamallin ytimessä on kestävä kehitys. Uusien sitoumustemme myötä olemme siirtyneet nopeampaan muutosvaiheeseen. Suorien ympäristövaikutustemme vähentämisen lisäksi autamme asiakkaitamme tekemään vastuullisempia valintoja ja lisäämme sosiaalista ja ekologista hyvinvointia maailmassa. Alan johtavana toimijana meidän tehtävämme on rakentaa osallistavaa ja kestävää yhteiskuntaa", sanoo Alexandra Palt, L’Oréalin Chief Corporate Responsibility Officer.

Konkreettinen esimerkki L’Oréalin tavoitteista: vuoteen 2025 mennessä kaikki konsernin tehtaat sekä hallinto- ja tutkimusyksiköt ovat hiilineutraaleja, mikä saavutetaan parantamalla energiatehokkuutta ja käyttämällä 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa. Tällä sitoumuksella L’Oréal haluaa vaikuttaa uusiutuvan energian käyttöön kaikissa maissa, joissa se toimii.
L’Oréalin asiakkaita kannustetaan tekemään kestäviä kulutusvalintoja
L’Oréal katsoo olevansa vastuussa koko liiketoimintansa ekosysteemistä (asiakkaat, toimittajat ja kuluttajat).

Auttaakseen 1,5 miljardia kuluttajaa tekemään kestävämpiä valintoja L’Oréal on kehittänyt tuotteidensa ympäristö- ja sosiaalisista vaikutuksista kertovan merkintäjärjestelmän. Tuotteet arvioidaan asteikolla, joka ulottuu A:sta E:hen. Arvosanan A saava tuote on "paras luokassaan" ympäristövaikutustensa kannalta. Tämä järjestelmä on riippumattomien tiedeasiantuntijoiden hyväksymä ja datan on verifioinut riippumaton auditoija Bureau Veritas Certification. Merkintäjärjestelmän tuotepisteytykset ovat nähtävissä tuotteen verkkosivulla. Uusi järjestelmä otettiin ensimmäisenä käyttöön Garnierin hiustenhoitotuotteissa vuonna 2020. Garnier on kolmanneksi suosituin kosmetiikkabrändi maailmassa ja markkinajohtaja Ranskassa. Merkintäjärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain muissa maissa, ja myös L’Oréalin muut brändit ja tuoteryhmät ottavat sen käyttöönsä.

Lanseerasimme toukokuussa 2020 poikkeuksellisen mittavan ohjelman ratkaistaksemme sellaiset sosiaaliset haasteet ja ympäristöongelmat, jotka eivät voi enää odottaa:

L’Oréal julkisti toukokuussa 2020 varaavansa 150 miljoonaa euroa kiirellisten sosiaalisten ongelmien ja ympäristöön kohdistuvien haasteiden ratkaisemiseen:

 • L’Oréal käyttää 100 miljoonaa euroa vaikuttavuusinvestointeihin, joilla se pyrkii voittamaan suurimmat ympäristöhaasteet. Tästä 50 miljoonaa euroa käytetään vahingoittuneiden meri- ja metsäekosysteemien ennallistamisprojektien rahoittamiseen L’Oréal Fund for Nature Regeneration -rahaston kautta. Työtä hoitaa vaikuttavuusinvestointeihin erikoistunut Mirova, joka kuuluu Natixis Investment Managers -omaisuudenhoitoyhtiöön.3 Toiset 50 miljoonaa euroa ohjataan kiertotaloutta edistäviin rahoitusprojekteihin.

 • L’Oréal perustaa haavoittuvassa asemassa olevien naisten auttamiseksi 50 miljoonan euron hyväntekeväisyysrahaston. Se tukee kenttäjärjestöjä ja paikallisia hyväntekeväisyysjärjestöjä, jotka työskentelevät köyhyyden poistamiseksi, naisten sosiaalisen ja ammatillisen integraation edistämiseksi, tarjoavat hätäapua pakolaisille ja vammaisille naisille, toimivat naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseksi ja tukevat sen uhreja(3). “L’Oréal Fund for Nature Regeneration” -rahasto tulee olemaan “muu vaihtoehtoinen sijoitusrahasto”, kuten tarkoitetaan Ranskan rahataloutta ja rahamarkkinoita koskevan lain artiklassa L. 214-24 III, ja se perustetaan yksinkertaistetuksi, vaihtelevapääomaiseksi osakeyhtiöksi. “L’Oréal Fund for Nature Regeneration” -rahasto on yksinomaan L’Oréalin ja sen tytäryhtiöiden käytössä eikä sitä markkinoida kolmansille osapuolille. Kolmannet osapuolet eivät voi myöskään hankkia rahasto-osuuksia. Tämä asiakirja ei "tarjoa arvopapereita kaupankäynnin kohteeksi" merkityksessä, joka on määritelty EU:n esiteasetuksessa 2017/1129.
  L’Oréalin sitoutuminen kestävään kehitykseen: emme aloita nollasta
  L’Oréal tuli tietoiseksi hyvin aikaisessa vaiheessa ympäristöongelmista ja tarpeesta toimia niiden voittamiseksi. Teollisuusyrityksenä se päätti ensimmäiseksi keskittyä tehtaidensa ja jakelukeskustensa ympäristövaikutusten vähentämiseen. Se oli itsestään selvä ja tarpeellinen ensiaskel muutosprosessissa. Tämä ensimmäinen vaihe on saatu nyt lähes päätökseen.  Vuodesta 2005 lähtien konserni on vähentänyt tehtaidensa ja jakelukeskustensa CO2 -päästöjä 78 % absoluuttisesti mitattuna, kun sen alkuperäinen tavoite oli 60 %:n vähennys vuoteen 2020 mennessä. Samalla ajanjaksolla tuotanto on kasvanut määrällisesti 37 %.

 • Vuoden 2019 lopussa L’Oréalin toimipaikoista 35 oli hiilineutraaleja (eli ne käyttävät 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa), mukaan lukien 14 tehdasta.
  Vuonna 2013 L’Oréal päätti keskittyä toimintojensa ytimeen: kosmetiikatuotteiden kehitykseen ja yhtiön kansainväliseen vastuullisuusohjelmaan Sharing Beauty With All, jossa asetettiin konkreettisia, vuoteen 2020 mennessä saavutettavia vastuullisuustavoitteita. Sen ytimessä oli innovatiivinen työkalu, joka tunnetaan nimellä SPOT (Sustainable Product Optimization Tool). Työkalua käytetään kaikkien brändien jokaisen tuotteen ympäristö- ja sosiaalisten vaikutusten arviointiin ja niiden kehittämiseen. Kestävyys Vastuullisuus on nyt täysin integroitu konsernin uusien tuotteiden suunnitteluprosessiin aivan alkuvaiheesta lähtien.

 • Vuonna 2019 kehitetyistä tai uudistetuista tuotteista 85 %:lla on entistä parempi ympäristö- tai sosiaalinen profiili.

 • Vuoden 2019 loppuun mennessä L’Oréal on auttanut solidaaristen osto- ja osallisuusohjelmiensa kautta 90 635 heikommassa asemassa olevaan yhteisöön kuuluvaa ihmistä työn ja toimeentulon saamisessa.

 • L’Oréal on maailman ainoa yritys, joka on saanut arvosanan A kaikista kolmesta CDP:n osa-alueesta: ilmastonmuutos, vesihuolto ja metsien suojelu – viitenä peräkkäisenä vuonna.

 

1 Käsitteen “maapallon turvarajat” määritteli vuonna 2009 ryhmä maapalloa ja ympäristöä tutkivia tiedemiehiä Tukholman
Resilience Centren ja Australian kansallisen yliopiston johdolla.

2 “Science Based Targets” -aloite (Tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet) on CDP:n (the Carbon Disclosure Project), YK:n yritysvastuualoitteen (UN Global Compact), maailman luonnonvarainstituutin WRI:n (World Resources Institute) ja WWF:n (World Wide Fund for Nature) yhteishanke. Sen tavoitteena on rohkaista yrityksiä siirtymään vapaaehtoisesti vähähiiliseen talouteen, jossa ilmaston lämpeneminen pyritään pitämään alle +1,5 °C:ssa kansainvälisten ilmastoasiantuntijoiden suositusten mukaisesti.
vähentämistä, mutta lisäksi se pyrkii pienentämään koko toimintansa aiheuttamia ympäristövaikutuksia, mukaan lukien yhtiön tavarantoimittajien ja kuluttajien toiminta.

Commitments

.PDF?REV=2FD6262A63E04C1DA2498B3F668E5F92

L'Oréal For the Future

L'Oréal For the Future
Download