Sharing Beauty With All

“Sharing Beauty With All” หรือ “แบ่งปันความงดงามให้ทุกสรรพสิ่ง” คือพันธกิจเพื่อความยั่งยืน ของลอรีอัล กรุ๊ป เริ่มต้นเมื่อปี 2556 ลอรีอัล กรุ๊ป ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรม เพื่อปี 2563 ซึ่งคำนึงถึงผลกระทบ และทุกภาคส่วนในห่วงโซ่คุณค่า ตั้งแต่การออบแบบผลิตภัณฑ์ ถึงการจัดจำหน่าย – ซึ่งรวมถึงขั้นตอนกระบวนการผลิต และการจัดหาวัตถุดิบ แบ่งออกเป็น  4 หัวข้อสำคัญ: การสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน การผลิตอย่างยั่งยืน การใช้ชีวิตอย่างยั่งยืน และการแบ่งปันการเติบโตแก่ พนักงาน ซัพพลายเออร์ และชุมชน ที่ลอรีอัลดำเนินธุรกิจ ทุกปีๆลอรีอัล กรุ๊ปจะทำการประเมินความคืบหน้า และเปิดเผยผลลัพธ์ให้สาธารณะเข้าถึงได้

ตัวเลขสำคัญในปี 2018

  • 77% ลอรีอัลลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าลง 77% เมื่อเทียบกับปี 2005 ในขณะที่การเพิ่มปริมาณการผลิตขึ้นถึง 38% เปรียบเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน· 

  • 79% ของผลิตภัณฑ์ที่ออกสู่ตลาดในปี 2018 มีคุณลักษณะด้านสังคมหรือสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น ผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ หรือมีการปรับสูตร จะมีการคำนึงถึงผลกระทบด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งนอกเหนือจากเพียงแค่ประสิทธิภาพและผลกำไรจากผลิตภัณฑ์ ·

  • 63,584 ผู้ด้อยโอกาสในชุมชนชน ได้รับโอกาสในการจ้างงาน ผ่านโครงการเพื่อสังคมของลอรีอัล เป้าหมายในปี 2563 ของเราคือ 100,000 คน·
  • 88 % ของแบรนด์ในลอรีอัล กรุ๊ป ได้ทำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม·

  • 3 ปีติดต่อกัน ที่ลอรีอัลได้รับรางวัล “AAA” จากการจัดลำดับของ CDP ในสามเรื่องหลัก เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การจัดการเพื่อความยั่งยืนทางน้ำ และการป้องกันการทำลายป่า ลอรีอัล กรุ๊ป เป็นเพียงบริษัทเดียวที่ได้คะแนน AAA สามปีติดต่อกัน