Beauty For A Better Life

โครงการฝึกทักษะอาชีพเสริมสวย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต “Beauty For a Better Life” ก่อตั้งและกำกับดูแลโดยมูลนิธิลอรีอัล มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพช่างผมให้ผู้ขาดโอกาส ให้สามารถนำมาประกอบอาชีพได้จริง โดยตลอดระยะเวลา 15 สัปดาห์ ผู้เข้าฝึกอบรมได้เรียนรู้ทักษะ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อนำมาพัฒนาฝีมือตนเอง และสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพอย่างยั่งยืน ปัจจุบันมี 2 สาขา คือ ที่กรุงเทพมหานคร โดยร่วมมือกับสถาบันออกแบบทรงผมเรืองฤทธิ์ มีผู้จบหลักสูตรแล้วจำนวน 6 รุ่น 55 คน และที่เชียงใหม่ โดยร่วมมือกับ 65 แฮร์ สตูดิโอ สาขามิมมานฯ มีผู้จบหลักสูตรแล้วจำนวน 2 รุ่น 29 คน ซึ่งแต่ละคนจะได้นำเอาความรู้ความสามารถที่ได้รับจากโครงการฯ ไปต่อยอดสร้างอาชีพช่างผมเพื่อเลี้ยงตัวเอง และจุนเจือครอบครัวต่อไป