İklim Değişikliğiyle Mücadele Ediyoruz.

20 yılı aşkın süredir endüstriyel faaliyetlerimizden kaynaklanan CO2 emisyonlarını azaltmak için çalışıyoruz. Bunu başarmak için tüm tesislerimizde (binalar, ekipman vb.) enerji verimliliğini iyileştirdik, mümkün olan her yerde yerel yenilenebilir enerji kullanımını artırdık ve karbon dengeleme projeleri olmayan sahalar için tanımlanan hedeflere ulaştık. Yenilenebilir enerji stratejimizi, faaliyet gösterdiğimiz çeşitli ülkelerdeki sanayi sitelerinin sunduğu yerel olanaklara göre geliştirdik. Karbon azaltma projelerimizin çoğunda yerel olarak üretilen yenilenebilir enerji kullandık veya doğrudan kendi yenilenebilir enerjimizi (biyo-kütle, biyo-metanizasyon, güneş panelleri vb.) ürettik. 2017 yılında Bilime Dayalı Hedefler (SBT) belirleyen ilk yüz şirket arasında yer aldık. 2030 için kapsayıcı iklim değişikliği hedefimizi; sera gazı emisyonlarımızı +1,5°C senaryosuna uyumlu hale getirmek olarak belirledik ve bunun için tüm sera gazı emisyonlarımızı bitmiş ürün başına %50 oranında azaltacağız (kapsam 1, 2 ve 3). Hedeflerimize ulaşmak amacıyla faaliyetlerimizin her yönü için sadece üretim ve dağıtım tesislerimizi değil, aynı zamanda hammadde tedarik zincirini ve ürünlerimizin nihai tüketiciler tarafından kullanımından kaynaklanan dolaylı etkileri de içerecek şekilde sayısal hedefler belirledik.

Hedeflerimiz

100%

2025 yılına kadar tüm tesislerimiz, enerji verimliliğini artırarak ve %100 yenilenebilir enerji kullanarak karbon nötrlüğüne ulaşmış olacak.

-25%

2030 yılına kadar tüketicilerimizin ürünlerimizi kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonlarını 2016 yılına kıyasla bitmiş ürün başına ortalama %25 oranında azaltmalarını sağlamak için çeşitli inovasyonlar hayata geçireceğiz.

-50%

2030 yılına kadar ürünlerimizin taşınmasından kaynaklanan sera gazı emisyonlarını 2016 yılına kıyasla bitmiş ürün başına ortalama %50 oranında azaltacağız.

-50%

2030 yılına kadar stratejik tedarikçilerimizden kaynaklanan emisyonların (kapsam 1 ve 2) 2016'ya kıyasla mutlak olarak %50 oranında azaltılmasını sağlayacağız.

Bugüne kadar neler başardık?

-81%

2005 yılından bu yana fabrikalarımızın ve dağıtım merkezlerimizin CO2 emisyonlarını 2005 yılına kıyasla mutlak olarak %81 oranında azaltırken, aynı dönemde üretim hacmini %29 oranında artırdık.

72

2020'nin sonunda L'Oréal'in 19 fabrikası dahil olmak üzere toplam 72 karbon nötr tesisi (%100 yenilenebilir enerji kullanan) olmasını sağladık.

Düşük Karbonlu Büyüme: Stratejimiz

Arrondi Burgos Climate Change


Karbon ayak izini azaltmak için L'Oréal olarak iki yönlü bir yaklaşım benimsiyoruz. İlk olarak fabrikalarımızın ve dağıtım merkezlerimizin sera gazı emisyonlarını azaltarak, yenilenebilir enerji kullanarak ve enerji verimliliğini artırarak sanayi sitelerinin emisyonlarını 2005 yılına kıyasla %81 azalttık. Aynı dönemde üretim hacmi %29 artmış ve bu da L'Oréal Grup olarak ticari başarımızı, iddialı iklim taahhütlerimize bağlılığımızla birleştirme yeteneğimizi doğrulamıştır.

Keşfedin Dünyayı harekete geçiren güzelliği nasıl yaratıyoruz.

Nicolas Hieronimus
L'Oréal Grup Dünya Başkanı

Yüz yılı aşkın bir süredir kendimizi tek bir mesleğe adadık: Güzellik Yaratmak. Amacımız; kalite, etkinlik, güvenlik, samimiyet ve sorumluluk açısından dünyadaki her insana en iyi güzelliği sunmak ve tüm güzellik ihtiyaç ve beklentilerini sonsuz çeşitliliği içinde karşılamaktır.