Zjistěte více o naší strategii omezování plastových obalů

Společnost L´Oréal je zavázaná k ambiciózní politice udržitelného rozvoje již více než 10 let, včetně důkladné práce zaměřené na používání plastů.

V rámci tohoto rozvoje jsme se zavázali snížit environmentální stopu našich produktů a součástí toho je i úprava našich obalů. Plast tvoří skoro 60 % objemu materiálů, které při balení produktů používáme. Tato spotřeba činila v roce 2018 necelých 140 000 tun plastu.

Společnost L’Oréal již několik let analyzuje životní cyklus svých produktů, aby změřila jejich dopad na životní prostředí. Tyto studie ukázaly, že v průměru je 50 % ekologické stopy produktu spojeno s jeho obalem.

Společnost L’Oréal se zavázala zlepšit environmentální a sociální profil u 100 % svých produktů. V roce 2019 má 85 % nových nebo renovovaných produktů vylepšený sociální nebo environmentální profil. U 67 % nových nebo renovovaných produktů je toto zlepšení způsobeno obaly s nižší ekologickou stopou. Společnost L'Oréal je schopna sledovat tento pokrok díky SPOT, hodnotícímu nástroji vytvořenému skupinou za účelem posouzení sociální a environmentální výkonnosti produktu během jeho životního cyklu.

Jakým způsobem upravujeme obaly produktů, aby co nejvíce odpovídaly zásadám udržitelnosti? Řídíme se těmito třemi principy.

1. Chráníme zdraví a bezpečnost našich zákazníků a stejně tak biodiverzitu. Dbáme na to, aby 100 % balicího materiálu, který je v přímém kontaktu s přípravkem, splňovalo standardy kvality v potravinářství. Máme nulovou toleranci PVC materiálů, což znamená, že PVC již při balení našich produktů nepoužíváme.

2. Snižujeme váhu a velikost obalu nebo jej dokonce úplně vyřazujeme, upřednostňujeme nádobky, které se dají znovu doplnit, a produkty na jedno použití nahrazujeme produkty na více použití.

3. Nahrazujeme materiály a vybíráme takové, které mají menší dopad na životní prostředí. Recyklujeme materiály od konečného spotřebitele a vybízíme k recyklaci, čímž propagujeme oběhové hospodářství. Také používáme obnovitelné materiály jako například bio-plasty.

Díky všem těmto opatřením jsme v roce 2019 spotřebovali o 13 204 tun méně prvotních materiálů, což představuje 52% zlepšení oproti roku 2018. Tento pokrok je především výsledkem naší snahy zakomponovat recyklované materiály do našich plastových obalů.

Pro následující roky jsme si stanovili ambiciózní cíle: Do roku 2025 bude 50 % našich plastových obalů pocházet buď z recyklovaných zdrojů nebo z bio zdrojů. Do roku 2025 bude možné 100 % našich plastových obalů znovu doplnit, recyklovat nebo kompostovat. Tato opatření výrazně sníží používání fosilních paliv a napomůžou rozvoji oběhového hospodářství.

Pro dosažení tohoto cíle jsme uzavřeli partnerství s několika organizacemi a společnostmi, díky kterým budeme využívat ty nejlepší dostupné technologie, pomůžeme jim s vývojem ještě lepších technologií a ty pak použijeme ve velkém měřítku:

  • Společnost L’Oréal například spoluzaložila konsorcium se společností Carbios (v dubnu 2019 se přidaly i společnosti Waters, PepsiCo and Suntory Beverage a Food Europe), aby společně podpořily zavádění technologie biorecyklace na bázi enzymů. Do této technologie jsme investovali i tím, že jsme skrze fond BOLD Business Opportunities for L’Oréal Development nakoupili kapitálové akcie společnosti Carbios.
  • Podepsali jsme spolupráci s firmou Albea a společně vyvinuli první kartonovou kosmetickou tubu (uvedení na trh v roce 2020). Současně je L’Oréal průkopníkem ve společnosti Paper Bottle Company (PaBoCo), která pracuje na vývoji první bio a recyklovatelné papírové lahve na světě (uvedení na trh v roce 2021). Tyto dvě inovace jsou zásadním průlomem v průmyslu.

  • Stali jsme se partnery společnosti LOOP®, abychom mohli recyklací pomocí chemické depolymerizace vyrábět PET plasty, které splňují potravinářské standardy kvality.

  • Podepsali jsme spolupráci se společností PURECYCLE a společně vytváříme PP plasty, které odpovídají standardům kvality v potravinářství.

  • Společnost L’Oréal je klíčovým členem iniciativy „New Plastics Economy“ (Nová ekonomika plastů), kterou vede nadace Ellen MacArthur Foundation. Společnost je aktivně zapojena do projektů, které se zaměřují na využití plastů a je signatářem závazku Global Commitment, který je součástí této iniciativy.

  • Se společností Quantis jsme založili iniciativu SPICE (Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics – Iniciativa pro trvale udržitelné obaly v kosmetickém průmyslu), která má za cíl přesvědčit účastníky trhu, aby se přidali ke společné a robustní metodologii, která se soustřeďuje na snížení stopy způsobené obaly kosmetických produktů.