การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ความสำเร็จของเราในปี 2022

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี เราได้ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซ CO2 ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอุตสาหกรรมของเรา และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว เราได้พัฒนาประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารสถานที่ (เช่น อาคาร เครื่องมือและอุปกรณ์ และอื่น ๆ) ให้ดียิ่งขึ้น เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนในที่ที่สามารถทำได้ และบรรลุเป้าหมายที่กำหนดในแต่ละที่โดยไม่ใช้การชดเชยคาร์บอน เราวางแผนกลยุทธ์การใช้พลังงานหมุนเวียนของเราตามความไปเป็นไปได้ในแต่ละพื้นที่ของโรงงานในแต่ละประเทศที่เราดำเนินการ สำหรับโครงการลดก๊าซคาร์บอนนั้น ส่วนใหญ่เราใช้พลังงานหมุนเวียนที่ผลิตในพื้นที่หรือใช้พลังงานหมุนเวียนที่สามารถผลิตได้เอง (เช่น ชีวมวล การผลิตก๊าซชีวภาพ การใช้แผงโซลาร์ และอื่น ๆ)

ในปี 2017 เราเป็นหนึ่งในหนึ่งร้อยบริษัทแรกที่กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกด้วย Science-Based Targets โดยเป้าหมายในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของเราในปี 2030 คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้สอดคล้องตามเป้าหมายควบคุมอุณหภูมิโลกให้เพิ่มไม่เกิน +1.5 องศาเซลเซียส กล่าวคือ เราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากผลิตภัณฑ์ต่อชิ้นของเราลง 50% ตลอดห่วงโซ่มูลค่าของเรา (ในขอบเขต 1, 2, 3) เมื่อเทียบกับปี 2016 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้ เรามีการกำหนดตัวเลขเป้าหมายสำหรับทุกกิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุมทุกส่วน ไม่ใช่เฉพาะส่วนการผลิตและกระจายสินค้า แต่รวมไปถึงกระบวนการจัดหาวัตถุดิบและผลกระทบทางอ้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราโดยผู้บริโภค

เป้าหมายของเรา

100%

ภายในปี 2025 ไซต์งานของเราทั้งหมดจะมีความเป็นกลางทางคาร์บอน ด้วยการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการใช้พลังงานหมุนเวียน 100%

-25%

ภายในปี 2030 เราจะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้บริโภคของเราสามารถลดการปล่อยก๊าซ CO2 ที่เป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา 25% เมื่อเทียบกับปี 2016

-50%

ภายในปี 2030 เราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งผลิตภัณฑ์ของเราลง 50% โดยเฉลี่ยต่อชิ้นสินค้าเมื่อเทียบกับปี 2016

-50%

ภายในปี 2030 ซัพพลายเออร์ที่สำคัญของเราจะลดการปล่อยก๊าซโดยตรง (ขอบเขต 1 และ 2) ลง 50% เมื่อเทียบกับปี 2016

สิ่งที่เราทำสำเร็จแล้ว

-91%

ตั้งแต่ปี 2005 เป็นต้นมา เราได้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 จากโรงงานและศูนย์จำหน่ายสินค้าของเราถึง 91% เมื่อเทียบกับปี 2005 ในขณะที่ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 45% ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

110

ในปี 2022 ลอรีอัลมีอาคารไซต์งานที่เป็นกลางทางคาร์บอน 110 แห่ง (ใช้พลังงานหมุนเวียน 100%) ซึ่งจำนวนนี้เป็นโรงงานจำนวน 22 แห่ง

กลยุทธ์ของพวกเรา: เติบโตธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ

   เพื่อลดปริมาณฟุตปรินท์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลอรีอัลใช้วิธีการแบบสองแนวทาง อันดับแรก บริษัทลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานอุตสาหกรรมลง 91% เมื่อเทียบกับปี 2005 ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้า โดยใช้พลังงานหมุนเวียน และปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ในช่วงเวลาเดียวกันนี้เราสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตได้ถึง 45% ซึ่งยืนยันได้ถึงความสามารถของลอรีอัล ในการผนวกรวมความสำเร็จเชิงพาณิชย์ เข้ากับความมุ่งมั่นที่มีต่อการจัดการด้านสภาพอากาศได้