ลอรีอัล ประเทศไทย : การต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ

ลอรีอัลได้ดำเนินการมาเป็นเวลากว่า 20 ปี เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอุตสาหกรรมของเรา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญของลอรีอัล โดยเราได้ปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในโรงงานผลิตของเราทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นอาคาร, อุปกรณ์, เพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนท้องถิ่นในทุกที่ที่เป็นไปได้ และบรรลุเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้สำหรับโรงงานนั้นๆ โดยปราศจากโครงการชดเชยคาร์บอนไดออกไซด์ เราได้จัดทำแผนกลยุทธ์ด้านพลังงานหมุนเวียนของเราตามความเป็นไปได้ในท้องถิ่น ที่ได้รับจากโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศต่างๆ ที่เราดำเนินงาน สำหรับโครงการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยส่วนใหญ่ของเรานั้น  เราได้ใช้พลังงานหมุนเวียนที่ผลิตในท้องถิ่น หรือผลิตพลังงานหมุนเวียนของเราเองโดยตรง (พลังงานชีวมวล, พลังงานจากการย่อยสลายแบบไร้ออกซิเจน (biomethanisation), พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น) 

ในปี 2560 เราอยู่ในกลุ่มบริษัท 100 บริษัทแรกที่ได้กำหนดเป้าหมายที่อิงวิทยาศาสตร์ (Science-Based Targets) โดยวัตถุประสงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่สำคัญที่สุดของเราสำหรับปี 2573 คือการทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราสอดคล้องกับสถานการณ์ที่โลกร้อนขึ้น 1.5 องศาเซลเซียส ซึ่งหมายความว่า เราจะทำให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของเราทั้งหมดลดลง 50% ต่อผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป (ขอบเขต 1, 2 และ 3) ดังนั้นเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์นี้ เราจึงได้กำหนดตัวเลขเป้าหมายสำหรับกิจกรรมทุกด้านของเรา โดยรวมถึงโรงงานผลิต และศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนห่วงโซ่อุปทานด้านวัตถุดิบ และผลกระทบทางอ้อมที่เกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเรา โดยผู้บริโภคในขั้นสุดท้าย 

เป้าหมายของเราลอรีอัล

100%

ภายในปี 2568 โรงงานทั้งหมดของเราปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเท่ากับศูนย์ ด้วยการปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และใช้พลังงานหมุนเวียน 100% 

-25%

ภายในปี 2573 เราจะสร้างนวัตกรรมเพื่อทำให้ผู้บริโภคของเรา สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางของเราลง 25% เมื่อเทียบกับปี 2558 โดยเฉลี่ย และต่อผลิตภัณฑ์

-50%

ภายในปี 2573 เราจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าของเราลง 50% โดยเฉลี่ยและต่อผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง เมื่อเทียบกับปี 2558

-50%

ภายในปี 2573 คู่ค้าเชิงกลยุทธ์ของเราจะลดการปล่อยก๊าซโดยตรงลง (ขอบเขตที่ 1 และ 2) ลง 50% จากค่าที่แท้จริง เมื่อเทียบกับปี 2558

เป้าหมายลอรีอัลได้ทำสำเร็จแล้ว

-81%

นับตั้งแต่ปี 2548 เราลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จากโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าของเราลดลง 81% จากค่าสัมบูรณ์ เมื่อเทียบกับปี 2548 ขณะที่ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 29% ในช่วงเวลาเดียวกัน

72

ณ สิ้นปี 2563 ลอรีอัลมีสถานประกอบการที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิเท่ากับศูนย์ รวม 72 แห่ง (โดยใช้พลังงานหมุนเวียน 100%) ซึ่งรวมถึงโรงงาน 19 แห่ง

กลยุทธ์ของเรา: การเติบโตของธุรกิจที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำ

Arrondi Burgos Climate Change

   เพื่อลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ ลอรีอัลใช้วิธีการแบบสองแนวทาง อันดับแรกกลุ่มบริษัทลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโรงงานอุตสาหกรรมลง 81% เมื่อเทียบกับปี 2548 ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโรงงาน และศูนย์กระจายสินค้าของบริษัท โดยใช้พลังงานหมุนเวียน และปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า ซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้น 29% จึงยืนยันได้ถึงความสามารถของลอรีอัล ในการผนวกรวมความสำเร็จเชิงพาณิชย์ เข้ากับความมุ่งมั่นที่มีต่อการจัดการด้านสภาพภูมิอากาศได้

พบกับ เราได้ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปถึงจุดใดแล้ว?

การเปลี่ยนแปลงไปสู่รูปแบบธุรกิจที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่ำของเรานั้น มีความคืบหน้าอย่างรวดเร็วที่สุด โดยวิธีการดำเนินการให้สำเร็จนั้น มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้