hero biodiversity 1

การเคารพความหลากหลายทางชีวภาพ

ความสำเร็จของเราในปี 2022

การรักษาความงามของโลกใบนี้ หมายถึงการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพด้วยเช่นกัน ระบบนิเวศทางธรรมชาติได้รับคาวมเสียหาย จึงเกิดผลกระทบมากมายต่อผืนแผ่นดินและชุมชุนต่างๆ ทั่วโลก รวมถึงความสามารถในการปรับตัวเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เราจึงมุ่งมั่นที่จะปกป้องและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพอันล้ำค่านี้ไว้ 

ที่ลอรีอัล เราใช้วัตถุดิบราว 1,704 อย่างจากพืชพันธุ์ต่างๆ เกือบ 328 ชนิด เราเชื่อว่าความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นต้นกำเนิดที่สำคัญของนวัตกรรม และมุ่งมั่นที่จะสรรหาส่วนผสมด้วยวิธีการที่ยั่งยืนและรับผิดชอบต่อไป

ทีมของเรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาความสามารถในการย่อยสลายทางชีวภาพ ลดปริมาณการใช้น้ำและยังคงพยายามมากยิ่งขึ้นต่อไป

"ปัจจุบัน 94% ของส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติในสูตรของเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ มาจากแหล่งที่ยั่งยืน และไม่เกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า โดยภายในปี 2565 เราจะไปให้ถึง 100%"

เป้าหมายที่ชัดเจนของลอรีอัลในปี 2030

เป้าหมายของเราในปี 2030 จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับความพยายามที่จะปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพทั้งห่วงโซ่คุณค่าของเรา ขณะเดียวกันก็ลดการครอบครองที่ดินที่จำเป็นสำหรับกิจกรรมของเราทั้งหมดให้เหลือน้อยที่สุด

 

แม้ว่าการลดผลกระทบในห่วงโช่คุณค่าของเราจะเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่เรารู้ดีว่ามันไม่เพียงพอ เราต้องการไปให้ไกลกว่าเดิม และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมที่เร่งด่วนที่สุด ซึ่งรวมถึงความจำเป็นในการฟื้นฟูระบบนิเวศที่เสียหายด้วยเป้าหมายของลอรีอัล

100%

ภายในปี 2030 ส่วนผสมท่ีมาจากชีวภาพ 100% สำหรับสูตรและวัสดุบรรจุภัณฑ์ต่างๆ จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ และจะมาจากแหล่งท่ียั่งยืน โดยไม่มีส่วนผสมท่ีเกี่ยวพันกับการตัดไม้ทำลายป่า

0

เพื่อจำกัดผลกระทบของเราที่มีต่อถิ่นท่ีอยู่อาศัยทางธรรมชาติ เรามุ่งมั่นที่จะรักษาการครอบครองท่ีดินทั้งหมด ท่ีมีความสำคัญต่อการจัดหาส่วนผสมของเราให้อยู่ในระดับท่ีทรงตัว ภายในปี 2030 เมื่อเทียบกับปี 2019

100%

ภายในปี 2030 โรงงานอุตสาหกรรม และอาคารสถานประกอบการของเราทั้งหมด 100% จะสร้างผลกระทบในเชิงบวก ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อเทียบกับปี 2019

สิ่งที่เราทำสำเร็จแล้ว

97%

ในปี 2022 97% ของผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือท่ีปรับโฉมใหม่ มีคุณลักษณะท่ีดีขึ้นในด้านสิ่งแวดล้อมหรือสังคม ซึ่งหมายถึงการออกแบบท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

100%

น้ำมันปาล์ม สารอนุพันธ์น้ำมันปาล์ม และน้ำมันจากเนื้อในเมล็ดปาล์มที่เราใช้ทั้งหมด 100% ได้รับการรับรองแล้วว่า มีความยั่งยืนสอดคล้องกับมาตรฐาน RSPO มาตั้งแต่ปี 2012

98%

กระดาษทั้งหมด 98% ท่ีใช้จัดทำแผ่นพับข้อมูลท่ีบรรจุในกล่องผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองว่ามีความยั่งยืน

ลอรีอัลมุ่งมั่นที่จะเคารพความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้น

ในปี 2021 ในบรรดาวัตถุดิบที่ลอรีอัลอ้างอิงใหม่นั้น 63% เป็นวัตถุดิบท่ีนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และ 40% ในจำนวนนั้นเป็นเคมีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวเลขดังกล่าวครอบคลุมวัตถุดิบราว 1,704 อย่างจากพืชพันธุ์ต่าง ๆ เกือบ 328 ชนิดที่มาจากกว่าร้อยประเทศ โดย 94% ของส่วนผสมที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ มาจากแหล่งที่ได้รับการรับรองว่ามีความยั่งยืน

การสนับสนุนการฟื้นฟูธรรมชาติ

เราเชื่อว่า การลดผลกระทบของเราเป็นสิ่งที่จำเป็น แต่ก็ยังไม่เพียงพอ และความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วนั้นจำเป็นต้องได้รับการซ่อมแซม

เพื่อจัดการกับปัญหานี้ เราต้องทำมากกว่าเพียงลดผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ ในระบบห่วงโซ่อุปทานของเรา และเข้าร่วมการฟื้นฟูระบบนิเวศทางธรรมชาติ

นั่นคือเหตุผลที่เราก่อตั้งกองทุน L'Oréal Fund for Nature Regeneration

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุน L'Oréal Fund for Nature Regeneration

พบกับ เคารพความหลากหลายทางชีวภาพ โดยการยุติการตัดไม้ทำลายป่า

ตามพันธกิจของลอรีอัลเรื่อง 'การยุติการตัดไม้ทำลายป่า' เราจึงทำแผนปฏิบัติการเพื่อรับรองการจัดหาน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม และผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเยื่อไม้ (กล่องกระดาษ และกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์) อย่างยั่งยืน เพื่อที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ทำลายป่า