FWIS CALL FOR APPLICATIONhero

Program L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku ocenil výskumníčky, ktoré robia svet lepším

Your description

Bratislava, 6.9.2023; V dnešných časoch klimatickej krízy, neistých ekonomických prognóz či nárastu civilizačných chorôb je vedecký pokrok dôležitejší ako kedykoľvek predtým. Tri mladé vedkyne pôsobiace na Slovensku, ktorých projekty prispievajú k svetlejšej budúcnosti a pozitívnejšiemu stavu sveta, ocenil 7. ročník talentového programu L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku. Výskumníčky si rozdelili sumu 15 000 eur, ktorú môžu použiť nielen na svoj vedecký výskum. Spoločnosť L'Oréal na tomto programe spolupracuje so Slovenskou akadémiou vied (SAV), Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) a Slovenskou komisiou pre UNESCO.

Vedecký výskum je dlhé roky doménou mužov, čo je spôsobené viacerými spoločenskými a historickými faktormi. Ženy sa vo výskumných kruhoch presadzujú ťažšie, stretávajú sa s rodovými predsudkami a často pre ne nie je možné efektívne skĺbiť kariéru s rodinným životom. Podľa údajov SOVVA sa v roku 2021na riešení výskumných projektov podieľalo na Slovensku 48 % žien, pričom najviac ich bolo v rámci lekárskych vied (63 %). Tie sú súčasťou širokej škály vied o živej prírode, kam patria aj biológia, chémia či vybrané odbory pôdohospodárskych vied. Podiel žien v riešiteľských kolektívoch projektov o živej prírode, ktoré tvoria takmer štvrtinu všetkých slovenských vedeckých aktivít, predstavuje 60,5 %. V najmenšej miere sú ženy zastúpené vo výskumných projektoch v technických vedách – iba 33 %.

Spoločnosti L'Oréal záleží na postavení žien

Podporiť výskumníčky pôsobiace na Slovensku a uznať ich dôležitú prácu je cieľom programu
L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Jeho 7. ročník už spoznal tri laureátky vo veku do 40 rokov (vrátane), ktoré svoj výskum realizujú na slovenských vedeckých pracoviskách. Ocenené vedkyne
si rozdelili sumu 15 000 eur, ktorú môžu použiť na profesijný, ale aj na osobný rozvoj. Celkovo sa
do programu tento rok zapojilo takmer 40 vedkýň.

„Hoci sa ich zastúpenie postupne zvyšuje, v porovnaní s  mužskými kolegami je počet žien pôsobiacich vo vedeckých sférach stále nízky. Preto sme veľmi radi, že sa do nášho programu, ktorý ženy povzbudzuje zostať vo vedeckom prostredí a budovať vedeckú kariéru, každoročne prihlasujú mnohé talentované výskumníčky,” povedal Petr Štěpánek, PhD., Vedecký riaditeľ L'Oréal na Slovensku.

Prihlásené vedecké projekty hodnotila odborná komisia v SAV, ktorej predsedala prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV: „Veda a neustále sa vyvíjajúce vedecké poznatky sú kľúčové na to, aby sme ako spoločnosť dokázali zamedziť budúcim ekologickým, demografickým, ekonomickým či ďalším problémom. Sme hrdí na to, že relevantný výskum realizujú aj vedkyne
na Slovensku. Nielenže tým prispievajú k pozitívnejším zajtrajškom, ale sú aj výborným vzorom
pre mladé dievčatá zaujímajúce sa o rôzne vedecké disciplíny.”

Vedou k priaznivej budúcnosti

Siedmy ročník programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede udelil ceny celkovo v troch výskumných oblastiach. 

V kategórii inžinierske vedy a technológie zvíťazila Dr. Akansha Mehta, ktorá pôsobí na Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Vo svojom ekologickom projekte premieňa odpadové farmaceutické sklo na vysokoporézne fotokatalytické keramické membrány, ktoré sú určené
na čistenie odpadových vôd za pomoci slnečného žiarenia.

Mehta FWIS SK web

Laureátkou kategórie fyzikálne a formálne vedy sa stala Mgr. Olga Vyviurska, PhD. z Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Vo svojej práci využíva viacfaktorové matematické modely na to, aby sa pri analýze komplikovaných chemických vzoriek znížil počet jednotlivých meraní a celý proces spracovania vzoriek sa tak zjednodušil.

VyviurskaFWISSKweb

V kategórii vedy o živej prírode určila komisia ako víťazku doc. RNDr. Miroslavu Rabajdovú, PhD. pôsobiacu na Lekárskej fakulte Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. Zaoberá sa neinvazívnou diagnostikou zmien v in vitro fertilizačnom procese pomocou RNA molekúl. Určuje kvalitné embryá vhodné na transfer do maternice, embryá s najvyšším implantačným potenciálom, ako aj receptivitu endometria, čiže vnímavosť maternice ženy.

Rabajdova FWISSK web

Víťazky 7. ročníka programu L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede


Vedy o živej prírode:

  1. Doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.
  2. Bronislava Víchová, MSc., PhD.
  3. Petra Majerová, MSc., PhD.

Fyzikálne a formálne vedy:

  1. Mgr. Olga Vyviurska, PhD.
  2. RNDr. Lenka Lorencová, PhD.
  3. RNDr. Katarína Karľová, PhD. 

Inžinierske vedy a technológie:

  1. Akansha Mehta, PhD.
  2. Prangya Parimita Sahoo, PhD.
  3. Zulema Vargas Osorio, MSc., PhD.

 

Víťazné projekty 7. ročníka L’Oréal-UNESCO Pre ženy vo vede

 

Mgr. Olga Vyviurska, PhD.

Ústav analytickej chémie FCHPT STU, Bratislava 


Dôsledkom prudkého rozvoja analytickej prístrojovej infraštruktúry a zvýšenia jej dostupnosti je generovanie obrovského množstva dát. Ich vyhodnotenie klasickými spôsobmi je časovo, materiálovo a finančne veľmi náročné a je v rozpore s dominujúcim trendom „zelenej chémie“. Tieto požiadavky sa dajú splniť tak, že sa už počas vývoja samotnej analytickej metódy zredukuje počet experimentov, napríklad využívaním viacfaktorových matematických modelov pri návrhu experimentov na zber dát a ich spracovanie. Na druhej strane sa stretávame aj so situáciami, v ktorých sa nevieme vyhnúť generovaniu veľkého množstva dát, napríklad pri autentifikácii potravinových výrobkov s chráneným označením pôvodu. Špecifická chuť a aróma produktu závisí od viacerých faktorov, akými sú napríklad kvalita surovín, podmienky výroby a geografická lokalita, z ktorej výrobok pochádza. Z tohto dôvodu sa v mojom projekte sústreďujem na určenie špecifických fragmentov typických pre konkrétne molekuly, čím sa výrazne zmenší množstvo údajov na spracovanie.

 

Dr. Akansha Mehta

FunGlass - Univerzita A. Dubčeka, Trenčín


Na riešenie niektorých existujúcich a nových problémov, akými sú recyklácia skla a čistenie odpadových vôd, je potrebný akčný výskum. Tento projekt predstavuje ekologickejší a ekonomickejší postup riešenia daného problému. Covid-19 dramaticky zvýšil dopyt po farmaceutických obaloch, čo v nasledujúcich rokoch spôsobí „zaplavenie“ skládok odpadovým sklom. Recyklácia tohto skla sa však neuplatňuje v plnej miere. Ďalším environmentálnym problémom je čistenie odpadových vôd, ktorého cena je zatiaľ symbolická, ale nemusí to tak byť v budúcnosti. V mojom projekte preto mením odpadové farmaceutické sklo na vysoko porézne fotokatalytické keramické membrány (PCMem), ktoré  sú určené na čistenie odpadových vôd za pomoci slnečného žiarenia. Techniky 3D tlače navyše prinesú možnosť modifikovať dizajn membrán a povrchové vzory v závislosti od organických zložiek prítomných v odpadovej vode, vďaka čomu je takéto riešenie veľmi praktické a variabilné.

 

doc. RNDr. Miroslava Rabajdová, PhD.

Lekárska fakulta – Univerzita P. J. Šafárika, Košice


Neplodnosť v súčasnosti postihuje významnú časť populácie – až 48 miliónov párov. Umelé oplodnenie patrí doposiaľ k najefektívnejším spôsobom liečby neplodnosti. Na úspešný proces umelého oplodnenia je kľúčovou súhra mnohých okolností, medzi ktoré patrí aj okno implantácie, vnímavosť endometria maternice u ženy, kvalitná spermia a v neposlednom rade výber kvalitného embrya. Naše vedecko-výskumné aktivity na Ústave lekárskej a klinickej biochémie UPJŠ LF v spolupráci s klinickými odborníkmi sú zamerané na identifikáciu molekúl, ktoré majú diagnostický potenciál, na určenie nielen kvality embrya, ale aj embrya s najvyšším implantačnými potenciálom, ako aj na výskum molekúl so schopnosťou určovať vnímavosť, receptivitu endometria maternice ženy. Úspešná implementácia vedecko-výskumných výsledkov v praxi, by mohla v budúcnosti prispieť k zvýšeniu úspešnosti  IVF, zníženiu počtu opakovaných IVF transferov, zníženiu finančných nákladov na IVF liečbu a tiež k celkovému zlepšeniu psychického zdravia párov podstupujúcich IVF proces.