FWIS CALL FOR APPLICATIONhero

Tri vedkyne na Slovensku získali prestížne ocenenie

L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

Bratislava 20. 6. 2024; Životnosť jadrových elektrární, mapy rizika výskytu sucha, ale aj kvantové hodiny a gravitácia. Tri mladé vedkyne pôsobiace na Slovensku, ktorých projekty sa snažia o praktické a inovatívne riešenia zložitých výskumných tém, ocenil 8. ročník talentového programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku. Výskumníčky si rozdelili sumu 21 000 eur, ktorú môžu použiť nielen na svoj vedecký výskum.

Hoci digitálna revolúcia so sebou prináša mnoho príležitostí, zastúpenie žien v kritických oblastiach ako sú informačné technológie, nanotechnológie, matematika, fyzika a inžinierstvo, nie je dostatočné. Ženy predstavujú iba jednu tretinu (36 %), na vedúcich pozíciách ich pracuje iba 9 %. Tento nepomer je ešte výraznejší, ak vezmeme do úvahy, že ženy tvoria 70 % pracovníkov v zamestnaniach s vysokým rizikom automatizácie. Odhaduje sa, že do roku 2050 zanikne polovica súčasných pracovných miest, pričom ženy stratia päť pracovných miest na každé získané, zatiaľ čo muži prídu iba o tri.*

Uznanie kritickej potreby podporovať ženy vo vede od začiatku ich kariéry je prvoradé. Významnú úlohu v tomto úsilí zohráva L'Oréal s talentovým programom L'Oréal - UNESCO Pre ženy vo vede, ktorý poskytuje finančnú podporu a mediálne zviditeľnenie vedkyniam na Slovensku. „Zvýšením prítomnosti a prínosu žien vo vede môžeme zabezpečiť inkluzívnejší a vyváženejší prístup k vedeckému bádaniu a inováciám, ktoré budú formovať náš svet pre budúce generácie,“ povedala Brigitte Streller, generálna rieditelka LOréal na Slovensku.

Spoločnosť L'Oréal stojí za vedkyňami

Podporiť výskumníčky pôsobiace na Slovensku a uznať ich dôležitú prácu je cieľom programu
L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Jeho 8. ročník už spoznal tri laureátky vo veku do 40 rokov (vrátane), ktoré svoj výskum realizujú na slovenských vedeckých pracoviskách. Ocenené vedkyne
si rozdelili sumu 21 000 eur, ktorú môžu použiť na profesijný, ale aj na osobný rozvoj. Celkovo sa
do programu tento rok zapojilo takmer 40 vedkýň.

„Sme veľmi radi, že podobne ako v predošlých ročníkoch nášho programu sa aj do toho ôsmeho prihlásili brilantné mladé dámy, ktoré sú budúcnosťou slovenskej vedy. Ich odhodlanie nám dáva nádej na lepšie a udržateľnejšie zajtrajšky. Plne stojíme za ženami, ktoré pôsobia vo vedeckom výskume a sme hrdí na to, že ich už dlhé roky podporujeme,“ uviedol Petr Štěpánek, PhD., Vedecký riaditeľ L'Oréal na Slovensku.

Prihlásené vedecké projekty hodnotila odborná komisia v SAV, ktorej predsedala prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc., členka Predsedníctva SAV: „Aj na Slovensku je možné budovať vedeckú kariéru a stať sa prínosom nielen pre súčasnú spoločnosť, ale aj pre budúce generácie. Veľmi si vážime prácu všetkých vedkýň pôsobiacich na slovenských výskumných pracoviskách. Veríme, že aj vďaka nášmu programu inšpirujeme k dôležitej výskumnej dráhe ďalšie talentované dievčatá.“

Kto sú tohtoročné laureátky?

Ôsmy ročník programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede udelil ceny celkovo v troch výskumných oblastiach. 

V kategórii vedy o živej prírode určila komisia ako víťazku Mgr. Líviu Labudovú, PhD. pôsobiacu v Slovenskom hydrometeorologickom ústave.

Zaoberá sa prípravou máp rizika výskytu sucha, ktoré budú užitočným materiálom pre tvorcov politík nielen na národnej, ale aj regionálnej a lokálnej úrovni. Ako hlavný indikátor v tomto výskume slúži štandardizovaný zrážkový a evapotranspiračný index. Ten skúma pomer medzi množstvom dažďových alebo snehových zrážok a množstvom vody potrebným na výpar. Porovnaním hodnôt indexu za posledné desaťročia sa zistí, ktoré lokality sú náchylnejšie na výskyt meteorologického sucha.

ProfileLabudova
ProfileNatlia

Laureátkou kategórie fyzikálne a formálne vedy sa stala Mgr. Natália Salomé Móller, PhD. z Fyzikálneho ústavu SAV – Centrum pre výskum kvantovej informácie.

Jej výskum sa odohrávana pomedzí kvantovej fyziky, ktorá opisuje mikroskopický svet, a všeobecnej teórie relativity sústreďujúcej sa na makroskopický svet, najmä na gravitačné javy. Konkrétnym predmetom štúdia tejto vedkyne sú kvantové hodiny v gravitačnom pozadí, kde skúma témy ako kauzalita, zachovanie energie a referenčné rámce. Vďaka vybraným vlastnostiam kvantových hodín môže na teoretické skúmanie uvedených tém použiť širokú škálu matematických techník alebo navrhnúť experimenty.

V kategórii inžinierske vedy a technológie zvíťazila Ing. Jana Šimeg Veterníková, PhD., ktorá pôsobí v Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

V rámci medzinárodného projektu DELISA-LTO experimentálne pozoruje zmenu mechanických a mikroštruktúrálnych vlastností materiálov jadrovej elektrárne po jej 30-ročnej prevádzke pri teplote 300 °C. Výsledkom projektu bude overenie jadrovej bezpečnosti pri predĺžení životnosti jadrovej elektrárne na 60 rokov, prípadne vytvorenie odporúčaní a zavedenie online meracích techník, ktoré budú stav materiálu priebežne sledovať a upozornia na možnú poruchu jeho celistvosti.

ProfileVeternikova