L'Oréal Pro Budoucnost

Naše Závazky Na Rok 2030

"Od roku 2013, kdy jsme zahájili náš první program udržitelnosti, se svět změnil. Rozsah výzev, jimž čelíme, je bezprecedentní. Naše cíle musí být s těmito výzvami v souladu. Nesmíme být pouze lepší, musíme dělat, co je potřeba."

Alexandra Palt
Executive Vice President - Chief Corporate Responsibility Officer and Executive Vice President of the Fondation L’Oréal

Globální oteplování a environmentální změny povedou k potenciálně permamentní degradaci přirozeného prostředí pro lidstvo a přírodu. Hladiny moří, tající ledovce, oteplující se oceány a okyselení jsou na vzestupu stejně jako extrémní výkyvy počasí. A vyšší rizika s sebou musí nést i větší závazky.

Společnost L'Oréal již staví na významných výsledcích a svou snahu se rozhodla ještě více urychlit skrze program nazvaný „L'Oréal pro budoucnost". Naše závazky pro rok 2030 značí počátek mnohem radikálnější změny a ztělesňují náš pohled na to, co by mělo být vizí, smyslem a zodpovědností firmy, aby se mohla vypořádat se změnami, kterým svět čelí.

Strategie stojící na třech pilířích

Naše strategie udržitelného rozvoje stojí na třech pilířích a měřitelných, časově vymezených cílech snižování dopadu do roku 2030.

1. Měníme se tak, abychom zajistili, že naše aktivity budou respektovat planetární meze.

Vědci se jednomyslně shodují na tom, že překračování takzvaných „planetárních mezí" zničí bezpečný prostor pro lidské aktivity. Naším závazkem je zajistit, aby naše aktivity respektovaly planetární meze, a přizpůsobit se možnostem planety definovaným environmentální vědou. Zavádíme nový interní program transformace s měřitelnými opatřeními, abychom snížili náš dopad na klima, vodstvo, biodiverzitu a přírodní zdroje.

2. Posilujeme náš obchodní ekosystém a pomáháme mu v přechodu na udržitelnější svět.

Věříme, že je naší povinností zahrnout zákazníky, dodavatele a spotřebitele do našeho procesu transformace. Zavádíme nová opatření k zajištění toho, aby zásady udržitelného rozvoje našich dodavatelů byly stejně ambiciózní jako ty naše. Klíčovým cílem pro rok 2030 je i posílit komunity, se kterými spolupracujeme. Rovněž uvádíme inovativní environmentální a sociální zobrazovací mechanismus, počíneje značkou Garnier. Tento nástroj umožní našim spotřebitelům vyhodnotit dopady produktů, které kupují, a při nakupování tak činit informovaná a udržitelná rozhodnutí.

3. Pomáháme řešit globální výzvy podporou naléhavých sociálních a environmentálních potřeb.

Kromě transformace našeho obchodního modelu chceme přispět k řešení environmentálních a sociálních výzev, kterým svět čelí. Jako lídr v oblasti krásy musíme být přínosní pro společnost a plnit naše odpovědnosti. Z toho důvodu L'Oréal pošle 100 milionů euro skrze dopadové investice na obnovu přírodních ekosystémů a rozvoj cirkulární ekonomiky, a 50 milionů euro dobročinnému fondu na podporu vysoce ohrožených žen.

O závazcích udržitelnosti společnosti L'Oréal: nejsme žádní nováčci

Společnost L’Oréal si velmi brzy uvědomila, že je potřeba reagovat na environmentální výzvy. Jako průmyslová společnost jsme se rozhodli, že řešení dopadů, které mají na životní prostředí naše továrny a distribuční centra, je jasným a nezbytným prvním krokem k započetí procesu transformace. První fáze je již téměř u konce.

-78%

Od roku 2005 snížila skupina emise CO2 svých továren a distribučních center v absolutních číslech o 78 %, a překonala tak svůj původní cíl 60 % do roku 2020. Objem výroby za tuto dobu narostl o 37 %.

35

Na konci roku 2019 měla společnost L’Oréal 35 uhlíkově neutrálních závodů (tzn. které využívají 100% obnovitelné zdroje energie), včetně 14 továren.

V roce 2013 se společnost L’Oréal rozhodla zabývat podstatou své činnosti: vývojem kosmetických přípravků, prostřednictvím svého globálního programu udržitelnosti „Sharing Beauty With All" a oznámila hmatatelné cíle v oblasti udržitelnosti pro rok 2020.

V jeho jádru stojí inovativní nástroj známý jako SPOT (Sustainable Product Optimization Tool), vyvinutý za účelem posouzení a zlepšení environmentálního a sociálního dopadu produktů napříč všemi značkami. Nyní je udržitelnost nedílnou součástí procesu navrhování nových produktů společnosti od jeho úplného počátku. 

85%

Do konce roku 2019 mělo 85% našich nových nebo renovovaných produktů zlepšený environmentální a sociální profil.

90,635

Do konce roku 2019 pomohl L´Oréal 90 635 lidem ze znevýhodněných komunit při hledání zaměstnání prostřednictvím inkluzivníího programu a programu solidárního nákupu.

 

Prozkoumejte program L´Oréal pro budoucnost (EN)

 

3

L'Oréal je jedinou společností na světě, která dosáhla skóre „A“ ve všech třech kategoriích CDP - ochrana klimatu, vodní hospodářství, ochrana lesů - 4 roky v řadě.