Objevte náš program udržitelnosti Sharing Beauty With All

Věříte, že by se velké společnosti měly ujmout vedoucí úlohy v otázkách životního prostředí a sociální problematiky? My souhlasíme.

Jsme přesvědčeni o tom, že úspěch našeho podnikání a udržitelnost jdou ruku v ruce. Také věříme, že coby přední světová kosmetická společnost musíme jít příkladem a vybízet k boji proti klimatickým změnám nejen v rámci naší společnosti, ale i v rámci celého kosmetického odvětví.

Součástí našeho programu udržitelnosti Sharing Beauty With All (Sdílíme krásu se všemi), který jsme spustili v roce 2013, je několik konkrétních závazků pro rok 2020. Soustředíme se na dopady našeho podnikání na životní prostředí a zmíněné závazky aplikujeme na celý náš hodnotový řetězec, od návrhů produktů až po distribuci, včetně výrobních procesů a zdrojů surovin.

UDRŽITELNÉ INOVACE

Jak zmírňujeme dopad našich produktů na životní prostředí?

Do konce roku 2020 bude mít 100 % našich produktů vylepšený ekologický či sociální profil. Jedním ze způsobů, jak toho mohou naši výzkumní pracovníci dosáhnout, je měření a zlepšování biologické rozložitelnosti našich produktů a zároveň snižování jejich vodní stopy.

Co děláme pro ochranu biodiverzity?

Do konce roku 2020 bude mít 100 % našich produktů vylepšený ekologický či sociální profil. Abychom dosáhli tohoto cíle, využíváme obnovitelné suroviny, které jsou získávány udržitelným způsobem nebo jsou zpracovány pomocí tzv. „zelené chemie“.

Jak optimalizujeme naše obaly?

Do konce roku 2020 bude mít 100 % našich produktů vylepšený ekologický či sociální profil, ale zároveň budou pro spotřebitele stejně nebo dokonce více prospěšné. Vylepšení obalů je pro dosažení tohoto cíle klíčové.

Jak dosahujeme „nulového odlesňování“?

V rámci našeho závazku „nulového odlesňování“ plánujeme zajistit udržitelné dodávky sójového a palmového oleje a dřevovláknitých výrobků (kartonu a papíru určených k výrobě obalů), takže žádný z našich produktů nebude spojován s odlesňováním.

UDRŽITELNÁ VÝROBA

Jak snižujeme naše emise CO2?

Nastavili jsme si cíl snížit mezi lety 2005 a 2020 emise CO2 v našich závodech a distribučních centrech o 60 % (měřeno v absolutních číslech). Toho jsme dosáhli již v roce 2017 a do konce roku 2018 jsme snížili emise CO2 o 77 %.

Jak snižujeme spotřebu vody?

Také jsme se zavázali snížit do roku 2020 spotřebu vody na dokončený produkt o 60 % oproti úrovni v roce 2005. Pro dosažení tohoto cíle jsme se rozhodli zaměřit svoje úsilí několika směry, zejména k šetrnému využívání zdrojů (pouze v nejnutnějších případech), vývoji technologií pro opětovné využití vody a také zavádění recyklace v průmyslových provozovnách L’Oréal.

Jak snižujeme množství odpadu?

Zavázali jsme se do roku 2020 snížit množství odpadu v našich závodech a distribučních centrech o 60 % a naším cílem byl nulový vývoz odpadu na skládky z našich průmyslových provozoven, čehož jsme dosáhli roku 2015. Od roku 2005 jsme také snížili produkci odpadu v našich závodech o 37 %, přičemž 97 % odpadu je nyní opětovně využíváno (ať už pomocí recyklace nebo jiným způsobem).

UDRŽITELNÝ ŽIVOTNÍ STYL

Jak měříme stopu našich produktů?

Do konce roku 2020 budou informace o ekologickém a sociálním profilu našich produktů dostupné všem zákazníkům a pomohou jim tak informovaně vybírat produkty, které zároveň splňují zásady udržitelnosti. K měření stopy našich produktů jsme vyvinuli Nástroj pro udržitelnou optimalizaci produktů (SPOT) a zavedli jej pro všechny naše značky. V roce 2018 provedlo 88 % našich značek měření svého environmentálního a sociálního dopadu.

Jak informujeme naše zákazníky?

Do konce roku 2020 plánujeme našim zákazníkům ukázat, jak se při koupi produktů rozhodovat v souladu se zásadami udržitelnosti. Věříme, že klíčem ke splnění tohoto cíle je porozumět očekávání zákazníků, zhodnotit dopad našich značek na životní prostředí a zahájit příslušné iniciativy či informační kampaně.

UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Jakým způsobem propagujeme přístup k zaměstnání a začlenění do společnosti?

Do konce roku 2020 pomůžeme více než 100 000 lidím ze znevýhodněných oblastí získat zaměstnání. Pro dosažení tohoto cíle jsme připravili několik iniciativ: Projekty Solidarity Sourcing (Solidární získávání zaměstnanců), odborné vzdělávání a začleňování osob se zdravotním postižením do našich týmů. V roce 2018 získalo 63 584 lidí ze znevýhodněných oblastí přístup k zaměstnání.

Jak spolupracujeme s dodavateli, abychom dosáhli vytyčených cílů?

Do konce roku 2020 se na našem programu udržitelnosti bude podílet 100 % našich strategických dodavatelů. Společnost má dvojí cíl: vybrat dodavatele na základě jejich environmentálního a sociálního dopadu a poskytnout jim nezbytné nástroje k vylepšení jejich výsledků.

Jak se staráme o naše zaměstnance?

Naší ambicí je zajistit všem zaměstnancům po celém světě přístup ke zdravotnímu pojištění, finanční ochraně a vzdělání. Naši zaměstnanci také mohou využít výhod spojených s pracovním prostředím a kancelářskými budovami s vylepšeným environmentálním a sociálním dopadem.